Algemene voorwaarden Laatste Liefde

Artikel 1: Definities
1.1. Laatste Liefde: de Besloten Vennootschap Laatste Liefde, statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83212973.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Laatste Liefde een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Laatste Liefde voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als coach online en offline ondersteunen van vrouwen bij het helpen vinden van een (laatste) liefdespartner door middel van coaching, 1-op-1 trajecten, een online programma, een coachingsprogramma, webinars, masterclasses, workshops, en een boek; Vind je Eindman.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Laatste Liefde en klant krachtens welke Laatste Liefde de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Laatste Liefde.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Laatste Liefde worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.laatsteliefde.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Laatste Liefde gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Laatste Liefde, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Laatste Liefde en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Laatste Liefde zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3: Aanbod
3.1. het aanbod van Laatste Liefde is geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. Laatste Liefde zal in het aanbod of via de website aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod dan wel een bestelling via de website. De in het aanbod/op de website genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod/op de website staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Laatste Liefde met een vooraf geschat aantal uren en/of het tarief.

3.3. Laatste Liefde behoudt zich het recht voor om het programma volledig vooruit te factureren alvorens Laatste Liefde start met de uitvoering van de overeengekomen diensten.

3.4. Indien levering door Laatste Liefde afhangt van feedback of input van de klant, is Laatste Liefde nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Laatste Liefde is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Laatste Liefde het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Alle door Laatste Liefde gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.7. Laatste Liefde is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Laatste Liefde zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, programma, sessie of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is Laatste Liefde bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.9. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant in beginsel geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. Slechts in overleg met Laatste Liefde kan gesproken worden over een eventuele verlenging indien de situatie dit eist. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de sessies en/of gesprekken met Laatste Liefde.

Artikel 4: Overeenkomst en meerwerk
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Laatste Liefde verricht inhoudende de aanvaarding van een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Laatste Liefde binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Laatste Liefde heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Laatste Liefde zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Laatste Liefde wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij tussentijdse ontbinding van een traject of een programma blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag voor de opdracht/dienstverlening. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 14.7. in acht genomen.

4.7. Indien Laatste Liefde, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Laatste Liefde gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Laatste Liefde in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Laatste Liefde uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Laatste Liefde zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen voor Laatste Liefde
5.1. Laatste Liefde garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Laatste Liefde spant zich in om de gegevens die Laatste Liefde voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Laatste Liefde met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Laatste Liefde is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) na toestemming van de klant te publiceren op de website van Laatste Liefde en/of overige promotionele uitingen van Laatste Liefde.

5.5. Laatste Liefde is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. Laatste Liefde zorgt voor een locatie waar de offline sessies kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Laatste Liefde een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen voor klant, herroepingsrecht
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Laatste Liefde te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Laatste Liefde onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Laatste Liefde om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laatste Liefde zijn verstrekt, heeft Laatste Liefde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Laatste Liefde steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Laatste Liefde geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Laatste Liefde binnen 8 dagen na levering van de dienst doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Laatste Liefde van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Laatste Liefde nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Laatste Liefde niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Laatste Liefde inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Laatste Liefde is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Laatste Liefde tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Laatste Liefde mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Laatste Liefde.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De klant blijft te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato te voldoen.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een webinar, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er, voorafgaand de betaling op de website, uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.15. Laatste Liefde kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.16. Er bestaat geen herroepingsrecht, als de klant een zakelijke opdrachtgever is.

Artikel 7: Levering en levertijd
7.1. De door Laatste Liefde te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Laatste Liefde opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Laatste Liefde vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Laatste Liefde niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Laatste Liefde, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Laatste Liefde mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Laatste Liefde zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Laatste Liefde geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Laatste Liefde spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online programma/workshop/het programma beschikbaar is. Laatste Liefde verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

7.7. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden verstuurd via het platform. Berichten die de klant binnen het platform verstuurt, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. Laatste Liefde is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant van het platform te verwijderen en inloggegevens te blokkeren.

Artikel 8: Betaling
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Laatste Liefde verzonden facturen dienen voor aanvang van het traject of het online programma te zijn voldaan.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Laatste Liefde besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Laatste Liefde besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van een particuliere klant geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Laatste Liefde voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Laatste Liefde elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Laatste Liefde zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Laatste Liefde verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Laatste Liefde kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Laatste Liefde een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €5,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.11. Alle door Laatste Liefde geleverde producten en diensten blijven eigendom van Laatste Liefde totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Laatste Liefde zijn voldaan.

Artikel 9: Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, workshops, online trainingen, werkboeken, e-books, lesmateriaal alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Laatste Liefde tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Laatste Liefde geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Laatste Liefde en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Laatste Liefde.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Laatste Liefde ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Laatste Liefde, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Laatste Liefde is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Laatste Liefde plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Laatste Liefde vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Laatste Liefde recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. Iedere overeenkomst tussen Laatste Liefde en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Laatste Liefde gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Laatste Liefde kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, webinar, cursus, traject of online programma.

10.3. De inhoud van de sessie en de online programma zijn niet bedoeld ter vervanging van advies van een therapeut, psycholoog of psychiater. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessie en/of de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Laatste Liefde aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Indien nodig zal Laatste Liefde de klant doorverwijzen naar een therapeut, psycholoog of psychiater wanneer zij dit nodig acht.

10.4. Indien Laatste Liefde onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Laatste Liefde uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Laatste Liefde dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laatste Liefde aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Laatste Liefde toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Laatste Liefde sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Laatste Liefde geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Laatste Liefde.

10.7. Laatste Liefde is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. Klant vrijwaart Laatste Liefde voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Laatste Liefde.

Artikel 11: Onderbreking van de diensten en overmacht
11.1. Laatste Liefde is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Laatste Liefde is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Laatste Liefde weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Laatste Liefde kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Laatste Liefde een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Laatste Liefde onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Laatste Liefde, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Laatste Liefde, wanprestatie door leveranciers van Laatste Liefde waardoor Laatste Liefde haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Laatste Liefde of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Laatste Liefde tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Laatste Liefde in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: Duur overeenkomst en onderbreking

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Laatste Liefde, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Laatste Liefde de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Laatste Liefde voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Laatste Liefde;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• indien bij Laatste Liefde een aantoonbaar vermoeden bestaat dat er sprake is van schending van artikel 9 en 14.1 van deze algemene voorwaarden.
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Laatste Liefde zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Laatste Liefde vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Laatste Liefde behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Laatste Liefde overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13: Conformiteit
13.1. Laatste Liefde zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Laatste Liefde in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Laatste Liefde worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Laatste Liefde aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Laatste Liefde.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Laatste Liefde te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Laatste Liefde, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen trajecten, programma, cursussen en sessies Laatste Liefde

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject, programma of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Laatste Liefde aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject, programma of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Laatste Liefde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Laatste Liefde in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Laatste Liefde is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Laatste Liefde, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de zakelijke klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag.

14.5. Na het einde van de online programma is er geen mogelijkheid meer tot toegang de online leeromgeving. Indien Laatste Liefde tijdens de duur van het programma besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Laatste Liefde de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Laatste Liefde meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.

14.6. De door Laatste Liefde aan de klant verstrekte inloggegevens en gedeelde bestanden betreffende de online trajecten/modules/webinars/masterclasses mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Laatste Liefde constateert dat inloggegevens gedeeld worden, wordt de klant geblokkeerd en kan de klant geen gebruik meer maken van de online trajecten / modules / webinars en/of masterclasses.

14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse coaching sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

• annulering tot 7 dagen voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
• annulering tot 3 dagen voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
• annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 24 uur voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
• indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.8. Laatste Liefde geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Laatste Liefde wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, de klant niet aanwezig is voor de sessie, of de sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.9. Laatste Liefde is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van sessies en/of het deelnemen aan een traject of programma. Indien nodig wordt met de klant op innerlijk gebied gewerkt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het proces en de gevolgen ervan. Laatste Liefde is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele schade. Laatste Liefde behoudt zich het recht voor de sessies te staken of het traject stop te zetten totdat er contact is geweest met een therapeut, psycholoog en/of psychiater. Het ondergaan van de sessies en het programma vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

14.10. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops / cursussen / webinar / masterclass of sessies van Laatste Liefde is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.11. Laatste Liefde behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops / cursussen / webinars / masterclasses of sessies indien de deelnemers door het gedrag een workshop / cursussen of sessies belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.12. Laatste Liefde is gerechtigd de masterclass en/of het webinar te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.

14.13. Indien Laatste Liefde door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de masterclass en/of het webinar te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de masterclass en/of het webinar voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn voor de masterclass en/of het webinar, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

14.14. Na het einde van de masterclass en/of het webinar behoudt de klant beperkt het recht om de masterclass en/of het webinar terug te kijken. Laatste Liefde stelt de klant tijdig van het verlopen van het webinar op de hoogte.

14.15. De door Laatste Liefde aan de klant verstrekte gegevens betreffende de opnamen van groepscalls, masterclass en/of een webinar mogen nimmer met derden worden gedeeld en zijn bedoeld als inspiratie en extra lesmateriaal naast het programma. Deze opnamen blijven beschikbaar, ook als de klant geen actieve deelnemer meer is.

14.16. De inhoud van de online content kan tussentijds worden aangevuld en/of gewijzigd.

14.17. De klant is niet gerechtigd en/of opnamen screenshots te maken van de online trainingen, de online leeromgeving en/of masterclasses en via social media te delen tenzij dit gebeurt met expliciete toestemming van Laatste Liefde.

Artikel 15: Bijzondere bepalingen Diamond programma

15.1. Deelname aan het Diamond Programma is enkel gegarandeerd wanneer de klant tijdig de (termijn)factuur heeft voldaan.

15.2. Binnen het Diamond Programma ontvangt de klant 10 foto’s welke door een door Laatste Liefde geselecteerde fotograaf worden gemaakt.
15.2. De door Laatste Liefde gekozen fotograaf, welke is gespecialiseerd in het maken van dating-profiel-foto’s, maakt een selectie van de foto’s. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd.

15.3. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken d.m.v. bijvoorbeeld filters en/of onbewerkt materiaal te verspreiden.

15.4. Wanneer de klant foto’s op haar social media wil delen, verzoekt Laatste Liefde de naam van de fotograaf erbij te vermelden. Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden.

15.5. De gemaakte foto’s worden via WeTransfer aan de klant aangeleverd.

15.6. De klant krijgt na levering van de foto’s een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de foto’s. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bronbestand.

Artikel 16: Overige bepalingen en toepassing recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Laatste Liefde en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Laatste Liefde alleen bindend indien en voor zover deze door Laatste Liefde uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Laatste Liefde op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Laatste Liefde hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Laatste Liefde partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. De klant en Laatste Liefde zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Laatste Liefde en de klant.